ಅನ್ನದಾನ…

ಆರ್.ಟಿ ನಗರ, ಬನಶಂಕರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವತಿಯಿಂದ ಅನ್ನದಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು