ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರೆಯಿಂದ ಊಟ ಹಂಚಿಕೆ…

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಿಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಳಿ ಅಕ್ಷಯಪಾತ್ರೆ ವತಿಯಿಂದ ಉಚಿತವಾಗಿ ಊಟ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.